เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

IRRADIANCE SOLAR นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน (Quality, Environment, Safety & Energy Conservation Policy)

2023-08-04

SHARE :

IRRADIANCE SOLAR

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน
(Quality, Environment, Safety & Energy Conservation Policy)

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด (IRRADIANCE SOLAR CO.,LTD) บริษัทให้ความสำคัญต่อการผลิตแผงโซล่าเซลล์ และบริการผลิต ติดตั้ง กำจัด รีไซเคิล และจำหน่ายระบบโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการพลังงาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และ พัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงาน ในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จึงขอกำหนดนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

"อิเรเดี๊ยน โซล่า" ผู้นำธุรกิจและบริการครบวงจรในการผลิต ติดตั้ง กำจัด รีไซเคิล และจำหน่ายระบบโซล่าเซลล์ด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นคุณภาพสินค้าและใส่ใจด้านบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำมาตรฐานสากลมาบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด (IRRADIANCE SOLAR CO.,LTD) บรรลุผลตาม นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนทุกระดับ ดังต่อไปนี้

1. ผลิต และพัฒนานวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการที่ดีเลิศ

2. ปรับปรุงระบบควบคุมกระบวนการดำเนินงานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของสินค้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

4. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อัคคีภัย และ อันตรายจากการทำงานที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่ยอมรับได้

5. ป้องกันการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน และปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพ

6. ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

7 . กำหนดวัดถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการเฝ้าตรวจติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. ผู้บริหาร จะสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระบบการจัดการต่าง ๆ ทั้งบุคลากรที่รับผิดซอบ เครื่องจักรอุปกรณ์ เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

9. พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยี สารสนเทศ มาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐาน ที่เอื้ออำนวยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง และยั่งยืน พร้อมกับการแข่งขันในอนาคต เพื่อเป้าหมายการเข้าสู่ระดับสากล

นโยบายฉบับนี้จะได้รับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

IRRADIANCE SOLAR นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน (Quality, Environment, Safety & Energy Conservation Policy)